• 0 Rh +
 • 0 Rh -
 • A Rh +
 • A Rh -
 • B Rh +
 • B Rh -
 • AB Rh +
 • AB Rh -
 • Boże Ciało - 08.06 - RCKiK i Oddziały Terenowe nieczynne!
 • OT Chodzież - zamknięty w dniach 01.06-05.06!
 • Zmiany w systemie rezerwacji! [kliknij]
 • Obowiązek noszenia maseczek przedłużony do 30.06 > w RCKiK, Oddziałach Terenowych oraz w trakcie akcji wyjazdowych!
 • Pamiętaj o odwołaniu terminu wizyty, jeżeli nie możesz przyjść - bardzo dziękujemy za współpracę!
 • W dniu zgłoszenia do oddania krwi/płytek/osocza wypij min.1-1,5l płynów i zjedz niskotłuszczowy posiłek!

Aktualności

e-krew

25.01.2023

 

„Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia, projekt budowy rozwiązania informatycznego, odpowiadający na potrzeby:
 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki
 • w celach leczniczych,
 • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane
 • z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Cel realizacji projektu
Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzór nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników,  w tym:
 
 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania
  i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 •  podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.
 
Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:
 • usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie,
 • skutecznemu zarządzaniu danymi. 
Nowe usługi e-zdrowia
W ramach projektu powstają następujące e-usługi:
 • dla dawców i kandydatów na dawców krwi:
·        umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
·        profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak: 
·        wyniki bezpłatnych badań,
·        zapotrzebowanie na określoną grupę krwi, 
·        kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
·        czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
·        uzyskanie zaświadczenia:
·        dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny,
·        dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy i/lub zwolnienia na czas badań lekarskich,
·        dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
·        złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników,
 
 • dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
·        zamówienie krwi i jej składników,
·        informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
·        uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
·        zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskanie dostępu do ich wyników.

Korzyści związane z e-Krew
 
W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew zapewni bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, poprzez możliwość:
 • stałego, 24/7 monitorowania i analizowania zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • dotarcia do dawców o określonych grupach krwi.
Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

dawcy krwi:

 • zaoszczędzą czas,
 • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),

podmioty lecznicze:

 • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb,

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:

 • zminimalizują czas realizacji czynności związnych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
 • skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem)
 • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawcow krwi

instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii):

 • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
 • będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.
 
Informacje dodatkowe
Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”.
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ).
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 796 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 78 534 028,86 zł. 
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 78 534 028,86 zł, w tym: 
 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 534 028,86 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 262 885,78 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. 
Partnerami projektu są:  
 1. Narodowe Centrum Krwi
 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

 


Partnerzy