Aktualności

PIT 2013

07.02.2014 DRUK_PIT.jpg

Każda osoba, która honorowo oddała krew lub jej składniki, może odliczyć wartość tej szczególnej darowizny od dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 (art.26 ust.1 pkt 9 lit. C ustawy o PIT – Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn.zm.)

Regionalne Centrum (Rejestracja) wystawia zaświadczenia o ilości oddanej krwi i jej składników oraz o wysokości darowizny. Tego dokumentu nie należy dołączać do zeznania, jednak trzeba go przechowywać  5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Ulgę rozlicza się w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania rocznego i nie może ona przekroczyć 6% dochodu, licząc łącznie z ewentualnymi odpisami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego lub cele dobroczynne.

Z ulgi mogą również skorzystać osoby rozliczające się ryczałtem (art.11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 1998r. nr 144, poz.930 z późn.zm.) Odliczenia dokonujemy od przychodu, a nie dochodu i uwzględniamy je w zeznaniu PIT-28 i w załączniku PIT/O składanych do 31 stycznia. Jeżeli ktoś nie wiedział, że przysługuje mu taka ulga, może złożyć korektę zeznania i uwzględnić odliczenie. 


Partnerzy