Aktualności

RODO

24.05.2018 rodo w.jpg

 Szanowni Dawcy!

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań, tel. 61 867 40 31,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rckik.poznan.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi honorowego dawcy krwi- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. i, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997r. z późniejszymi zmianami.


Partnerzy