• 0 Rh +
 • 0 Rh -
 • A Rh +
 • A Rh -
 • B Rh +
 • B Rh -
 • AB Rh +
 • AB Rh -
 • Zmiany w systemie rezerwacji! [kliknij]
 • Cały czas 2-dni usprawiedliwienia nieobecności w pracy po oddaniu krwi lub jej składników!
 • Obowiązek noszenia maseczek przedłużony do 31.03 > w RCKiK, Oddziałach Terenowych oraz w trakcie akcji wyjazdowych!
 • Uwaga! Przypominamy, że SYSTEM REZERWACJI wizyty dostępny jest z wyprzedzeniem 7 dniowym!
 • Pamiętaj o odwołaniu terminu wizyty, jeżeli nie możesz przyjść - bardzo dziękujemy za współpracę!
 • W dniu zgłoszenia do oddania krwi/płytek/osocza wypij min.1-1,5l płynów i zjedz niskotłuszczowy posiłek!

Fundusze Europejskie

 Beneficjent - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą:

„Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 
Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0157/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0157/22-00/612/2023/84

 

Wartość Projektu:
 
Koszt całkowity projektu: 10 790 194,53 PLN
 
Koszt kwalifikowalny: 8 954 000,00 PLN
 
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 8 954 000,00 PLN
 
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100%
 
 
Opis Projektu, cele, planowane efekty
 
Projekt służy wsparciu działań naprawczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz w podległych oddziałach w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
 
Cel ogólny: poprawa w zapewnieniu dostępności, osiąganiu efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia (służba krwi) w kluczowych obszarach, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID -19 oraz przygotowanie systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne poprzez realizację celów cząstkowych:

1. Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 RCKiK w Poznaniu i oddziałach
 
Zakres projektu obejmuje:
 
­   - Zakup nieruchomości w Gnieźnie
­   - Modernizacja budynku OT we Wrześni oraz w Gnieźnie 
­   - Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
­   - Zakup samochodów specjalistycznych z zabudową chłodniczą
­   - Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych,
­   - Zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych
­   - Zakup mobilnego punktu poboru krwi
­   - Niezbędne działania promocyjne
 
Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Osiągnięty zostanie efekt w postaci:
 
 1. zabezpieczenia dostępu szpitali do składników krwi wysokiej jakości,
 2. zabezpieczenia firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania,
 3. przygotowania systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne,
 4. unowocześnienia infrastruktury i dostosowanie do aktualnych potrzeb,
 5. poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz dostępności usług świadczonych przez RCKiK w Poznaniu
Planowane do osiągniecia wskaźniki produktu:
­   - liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.
­   - wartość zakupionego sprzętu medycznego - CV2: 1 333 865,3 PLN,
 
Okres realizacji:

od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r.

 

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości (kliknij) 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego

 


Partnerzy