• 0 Rh +
 • 0 Rh -
 • A Rh +
 • A Rh -
 • B Rh +
 • B Rh -
 • AB Rh +
 • AB Rh -

Fundusze Europejskie

 Beneficjent - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą:

„Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 
Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0157/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0157/22-00/612/2023/84

 

Wartość Projektu:
 
Koszt całkowity projektu: 10 790 194,53 PLN
 
Koszt kwalifikowalny: 8 954 000,00 PLN
 
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 8 954 000,00 PLN
 
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100%
 
 
Opis Projektu, cele, planowane efekty
 
Projekt służy wsparciu działań naprawczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz w podległych oddziałach w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
 
Cel ogólny: poprawa w zapewnieniu dostępności, osiąganiu efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia (służba krwi) w kluczowych obszarach, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID -19 oraz przygotowanie systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne poprzez realizację celów cząstkowych:

1. Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 RCKiK w Poznaniu i oddziałach
 
Zakres projektu obejmuje:
 
­   - Zakup nieruchomości w Gnieźnie
­   - Modernizacja budynku OT we Wrześni oraz w Gnieźnie 
­   - Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
­   - Zakup samochodów specjalistycznych z zabudową chłodniczą
­   - Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych,
­   - Zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych
­   - Zakup mobilnego punktu poboru krwi
­   - Niezbędne działania promocyjne
 
Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Osiągnięty zostanie efekt w postaci:
 
 1. zabezpieczenia dostępu szpitali do składników krwi wysokiej jakości,
 2. zabezpieczenia firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania,
 3. przygotowania systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne,
 4. unowocześnienia infrastruktury i dostosowanie do aktualnych potrzeb,
 5. poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz dostępności usług świadczonych przez RCKiK w Poznaniu
Planowane do osiągniecia wskaźniki produktu:
­   - liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.
­   - wartość zakupionego sprzętu medycznego - CV2: 1 333 865,3 PLN,
 
Okres realizacji:

od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r.

 

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości (kliknij) 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego 

 

Otwarcie Oddziału Terenowego w Gnieźnie w dniu 16.06.2023

W dniu 16.06.2023r w Gnieźnie odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Terenowego w nowej lokalizacji przy ul.Kościuszki 7a. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Szpitala Pomnik Chrztu, Szpitala Psychiatrycznego „Dziekanka”, Polskiego Czerwonego Krzyża, organizatorzy otwartych akcji pobierania krwi na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
 

 

         

 

Oznakowanie inwestycji w siedzibie głownej RCKiK w Poznaniu, Wrześni i Gnieźnie

 

 

 


Partnerzy