• 0 Rh +
 • 0 Rh -
 • A Rh +
 • A Rh -
 • B Rh +
 • B Rh -
 • AB Rh +
 • AB Rh -
 • Parking dla krwiodawców! Od 12.10 (czw) parking będzie NIECZYNNY!
 • Zmiany w systemie rezerwacji! [kliknij]
 • Pamiętaj o odwołaniu terminu wizyty, jeżeli nie możesz przyjść - bardzo dziękujemy za współpracę!
 • W dniu zgłoszenia do oddania krwi/płytek/osocza wypij min.1-1,5l płynów i zjedz niskotłuszczowy posiłek!

Aktualności

Oferty pracy w RCKiK

28.02.2024 dol.jpg

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zatrudni:

w RCKiK w Poznaniu przy ul.Marcelińskiej 44

 • księgową/księgowego - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  - szczegółowe wymagania [kliknij]
 • pracownika do Działu Preparatyki Krwi - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - wymagane wykształcenie wyższe lub średnie (medyczne / biologiczne / farmaceutyczne / chemiczne / biotechnologiczne / nauk o zdrowiu)

 

w Oddziale Terenowym w Kościanie

 • pielęgniarkę/pielęgniarza lub położną/położnego - na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (pon/wt/pt w godzinach porannych)

 

w Oddziale Terenowym w Wolsztynie

 • lekarza do kwalifikacji dawców - na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (pon/śr/czw/pt w godzinach porannych)

w Oddziale Terenowym w Pile

 • lekarza do kwalifikacji dawców - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • pielęgniarkę/pielęgniarza lub położną/położnego - na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 

w Oddziale Terenowym w Czarnkowie

 • pielęgniarkę/pielęgniarza - na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

w Oddziale Terenowym w Poznaniu ul.Juraszów

 • pielęgniarkę/pielęgniarza - na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w RCKiK.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie cv  z odpowiednią klauzulą (informacja poniżej) mailowo na adres sekretariat@rckik.poznan.pl. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Sekcji Kadr – tel. 61 886 33 30.

 

 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w RCKiK
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul.Marcelińska 44, 60-354 Poznań, tel. 61 867 40 31, adres e-mail: sekretariat@rckik.poznan.pl
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod@rckik.poznan.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane - na podstawie; Art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 22(1) Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji a także Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 9 ust. 1 lit. a, w zakresie danych nie wymienionych w kodeksie pracy, a przekazanych w dokumentach aplikacyjnych
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 24 miesięcy. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane przez okres jego trwania i wymagany przepisami prawa regulującymi przechowywanie akt osobowych.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; z art. 22(1) Kodeksu Pracy
 
Dodatkowe zgody na potrzeby rekrutacji
 
 
 • W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych należy składane dokumenty uzupełnić o podpisane oświadczenie:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przez okres najbliższych 24 miesięcy.”
Data i podpis ..............................
 
 • W przypadku, gdy z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) należy dokumenty te uzupełnić o podpisane oświadczenie:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie wskazanym w przepisach prawa pracy w tym danych do kontaktu oraz szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

 

Data i podpis .............................

 

 

 


Partnerzy